تعلیم

Lahore Garrison University
بیچلرز, بی سی ایس / بی ایس, Software Engineering‎
Programing
CGPA 3.2/4
2019